TCM Karlovy Vary

čínská medicína


N E M O C I

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném podnikatelem s obchodní firmou Zdeňka Batíková - e-yao. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Zdeňka Batíková-obchod e-yao, s místem podnikání Bezručova 8, 3001 Karlovy Vary, sídlem firmy Zahradní 839/35, 36001 Karlovy Vary, IČ: 611 85 981, živnostník nezapsaný v obch. rejstříku a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

  1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
  2. Prodávající je Zdeňka Batíková, místem podnikání Zahradní 35, 36001 Karlovy Vary, IČ: 614 31 150, živnostník nezapsaný v obch. rejstříku. Zdeňka Batíková – internetový obchod e-yao  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.
  3. Zákazníkem internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
  4. Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  5. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně písemně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Nákupní košík

košík je prázdný

Vyhledávání

Doporučujeme

Přihlášení

www.cinska-medicina-vary.cz | Všechna práva vyhrazena